fbpx Skip to content

Veebipoe teadlikelamine.ee (edaspidi E-pood) omanik on Teadlik elamine OÜ (registrikood 11520033), asukohaga Ülase tänav, Saku, 75501, Harjumaa.

MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO

1.Müügitingimused, mis kehtivad E-poest koolituste ostmisel.

1.1. Tellimistingimused kehtivad Kasutaja poolt E-poe kasutamisel Korraldaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige Kasutajale võimaluse andmist koolituspileti ostmiseks Korraldajalt poolt loodud müügikeskkonnas.

1.2. Tellimistingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu koolituse ostjatele.

1.3. Tellimistingimused jõustuvad Korraldaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Tellimistingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse ning asub E-poodi kasutama.

2. Kasutaja õigused ja kohustused
2.1 Kasutajal on õigus:
2.1.1 saada Korraldajalt pärast tellimuse sooritamist arve;
2.1.2 esitada Korraldajale ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmise kohta;
2.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Tellimistingimuste punktile
3.1.
2.2. Kasutaja kohustub:
2.2.1. esitama E-poes ostu sooritades nõutud tõesed isikuandmed;
2.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks,
2.2.3. tutvuma
Müügilepingu tingimustega;
2.2.3. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi
ebaseaduslikuks kasutamiseks);
2.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Korraldajat kõikidest andmetest ja
asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;
2.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:
2.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;
2.3.2. on teadlik, et Tellimistingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Korraldaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tellimistingimustes selgesõnaliselt kirjas;
2.3.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Korraldajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Tellimistingimustele;
2.3.4. on teadlik, et Tellimistingimustega nõustudes annab ta Korraldajale
nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
2.3.5. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tellimistingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

3. Kasutaja taganemisõigus
3.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:
Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Korraldajale 10 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse toimumist.
3.2.  Koolitustasu tagastamisega seotud tingimused:
3.2.1. Korraldaja kohustused Kasutajapoolsel taganemisel.
Korraldaja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Kasutaja annab
Korraldajale nõusoleku teha tagasimakse Korraldaja enda poolt valitud makseviisil.
3.3. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Tellimistingimuste punktis 3.1. sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele koolitustele. Juhul, kui Müügilepingust taganemise õigus puudub peab vastav informatsioon olema Koolituse pakkumuse juures. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:
3.3.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
3.4. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Korraldaja jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Korraldaja ja Kasutaja vahel käesolevates Tellimistingimustes sätestatud taganemistingimused.
3.5. Korraldaja Müügilepingust taganemisõigus:
3.5.1. Korraldajal on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja on lõpetanud Koolituse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab Korraldaja Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

4. Korraldaja õigused ja vastutus
4.1. Korraldajal on õigus:
4.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;
4.1.2. võtta sellest ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või peatada selle toimimine;

4.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;
4.1.4. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
4.1.5. Korraldaja ei vastuta ühelgi juhul: kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Korraldaja klienditeenindusele.

5. Poolte teated
5.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Korraldaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.
5.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Korraldaja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Korraldajalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Korraldajat informeerima.

6. Intellektuaalne omand
6.1. Korraldaja E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Korraldaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Korraldaja kaubamärk ning muud Korraldaja autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Korraldaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Korraldajale.

7. Kasutaja isikuandmete töötlemine
7.1. Isikuandmeid, mida Korraldaja on saanud Kasutajalt E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Korraldaja juures muul viisil E-poe kasutamise teel, on Korraldajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes
töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
7.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoni number, pangakonto number, elukoha- või tarneaadress ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Koolituse pakkumiseks.
7.3. Korraldaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele pakutavate teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.
7.4. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Korraldajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
7.5. Korraldaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.
7.6. Korraldajal on isikuandmete kasutamise eest vastutav töötaja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-s.


8. Tellimistingimuste muutmine
8.1. Korraldajal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poodi ja Tellimistingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.
8.2. Korraldaja kohustub teavitama Kasutajat Tellimistingimuste muudatustest ja täiendustest avaldatavate vastavate teadete kaudu.
8.3. Tellimistingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Kasutaja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.


9. Lõpptingimused
9.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Korraldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Korraldaja vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Korraldaja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kasutajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega
viivitamise korral nõuda viivist).
9.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Korraldaja lahendada
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.
9.3. Juhul, kui mõni Tellimistingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Tellimistingimuste sätete kehtivust.
9.4. Tellimistingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Korraldaja vaheliste Tellimistingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO

2.Müügitingimused, mis kehtivad E-poest kaupade ostmisel.

2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja märgitud toodete juurde. Elektrooniliselt tarnitavate inglise keelsete toodete hinnad on USA dollarites.

2.2.Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest (va virtuaalsed või allalaaditavad tooted).

2.3.Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

2.4. Teave kauba kohta on esitatud E-poes vahetult kauba juures.

TELLIMUSE ESITAMINE

 1. Tellimuse esitamiseks vali sobiv toode/tooted ning lisa ostukorvi.
 2. Ostukorvi sisu on nähtav lehe parempoolses ülaservas, täpsema info saamiseks klikkige ostukorvil.
 3. Lisaks tellimuse ülevaatamisele saab Klient ostukorvis olevaid artikleid ning nende koguseid muuta, eemaldada tooteid, lisada või vähendada koguseid.
 4. Enne tellimuse kinnitamist ja maksevahenditele suunamist on Klient kohustatud tutvuma privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega ning seda kinnitama, tehes linnukese vastavasse kasti. Sellega kinnitab Klient, et on E-poe kasutustingimustega tutvunud, ta mõistab nende sisu ja sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi ning on nendega nõus.
 5. Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama tellimuse täitmiseks tärniga tähistatud andmed.
 6. Täitke kindlasti kõik nõutud väljad ja vajutage “ESITA TELLIMUS”.
 7. Tellimuse ladusaks ja probleemivabaks täitmiseks on Klient kohustatud sisestatud andmed ning artiklid enne tellimuse kinnitamist üle kontrollima.
 8. Kliendi poolt antud e-posti aadressile saadetakse tellimuse koopia. Juhul kui Kliendini ei ole jõudnud tellimuse koopia, palume meid sellest esimesel võimalusel teavitada.

MAKSETINGIMUSED

 1. Tellimuse eest on võimalik tasuda ettemaksuarve alusel ülekandega või kasutades e-poe tellimiskeskkonnas olevat Maksekeskuse linki.
 2. Klient tasub Toote eest kogusumma tellimust kinnitades.
 3. Toodete eest pangalingiga tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, mida Teadlik elamine OÜ e-pood on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.
 4. Teadlik elamine OÜ-s on isikuandmete kasutamise eest vastutav töötaja. Teadlik elamine OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötajale Maksekeskus AS-s.
 5. Peale tellimuse eest tasumist saadame Kliendile tema poolt märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnituse saatmisega Kliendi e-posti aadressile loetakse müügileping Kliendi ja Teadlik elamine OÜ vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Kliendile kätte Kliendi poolt tellimuses kinnitatud kättetoimetamise viisil ja kohta.
 6. Ettemaksuga tasudes saadame Kliendi e-posti aadressile vajalikud andmed, mille alusel tasumine toimub etteantud maksetähtaja jooksul.
 7. Pangaülekandega tasudes lisage selgitusse kindlasti tellimuse number. Kui makse teostaja erineb tellimuse esitajast, palume lisada pangaülekandele tellija nimi, kes tellimuse koostas.
 8. Tellimusel oleva summa laekumisel Teadlik elamine OÜ pangakontole alustame tellimuse täitmisega.
 9. Tellimus tühistatakse, kui maksetähtaja jooksul ei ole arvel näidatud tellimuse kogusumma  Teadlik elamine OÜ arveldusarvele laekunud.
 10. Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Teadlik elamine OÜ arveldusarvele.

TELLIMUSE TÄITMINE JA TARNEAEG

 1. Kõik laos olevad tooted väljastatakse 1-7 tööpäeva ning väljaspoole Eestit 14 kalendripäeva jooksul peale tellimuse kinnitamist (s.t. makse laekumist Teadlik elamine OÜ arveldusarvele).
 2. Teadlik elamine OÜ on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 14 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse klienti sellest e-posti teel ning tagastatakse Kliendi poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 3. Klient on kohustatud tagama tellimuse vastuvõtmise valitud viisil ja kohas.  E-pood ei vastuta lepingu täitmise eest olukorras, mis on tekkinud Kliendi tegevusest/tegevusetuse tagajärjel.
 4. Juhul kui tarne hilineb või tellimust ei ole võimalik täita, teavitame sellest koheselt klienti. Kliendil on õigus sellisel juhul lepingust taganeda.
 5. Palume arvestada, et pühade ajal võib tellimuste täitmise ja kohaletoimetamise aeg pikeneda.
 6. Küsimused tellimuse kohta saatke palun koos tellimuse numbriga e-postiaadressile SIIT
 7. Samuti palume meile märku anda, kui teie poolt sisestatud e-posti aadressile ei ole mõistliku aja möödumisel tellimuse kinnitamisest tulnud tellimuse kinnitust.

TELLIMUSE KOHALETOIMETAMINE

 1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Ameerika Ühendriigid, Belgia, Gruusia, Hispaania, Norra, Rootsi, Soome.
  Juhul, kui soovita kaupa mõnda muusse riiki, võtke meiega ühendust kontaktvormi kaudu.
 2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine üldjuhul 3-14 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

 1. E-pood toimetab tellimuse Kliendini vastavalt tellimiskeskkonnas Kliendi poolt tehtud valikule.
 2. Ostu vormistades valib klient omale sobiva kättetoimetamise viisi, tehes märke sobiva valiku juurde.
 3. E-pood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud ebatäpsetest andmetest.
 4. E-pood ei vastuta lepingupartnerite tegevusest tingitud viivituste eest juhul, kui tellimus on tarneks üle antud, kuid kohaletoimetamine viibib meist mittetulenevatel põhjustel /force majeure/

TOOTE TAGASTAMINE

 1. Kui Klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, on tal õigus originaalpakendis KASUTAMATA TOODE 10 päeva jooksul toote kättesaamisest arvates tagastada, teavitades tagastamise soovist Teadlik elamine OÜ e-poodi e-posti aadressil SIIT esimesel võimalusel. Klient peab tagama, et tagastatav toode on kasutamata ja heas seisukorras. Klient võib asjaga tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kasutamata toode tähendab seda, et Tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida tootel ei olnud Kliendini jõudes.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. Tagastamisteatesse märgib Klient alljärgnevad andmed: tellimuse number ja esitamise kuupäev, kättesaamise kuupäev, toote nimetus ja kogus, kliendi nimi ja kontaktandmed, kauba tagastamise viis ning saadab selle e-posti aadressile SIIT hiljemalt 10 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 4. Tagastatav toode tuleb E-poele tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.
 5. Juhul kui Klient tagastab tellimuse kooskõlas käesolevas alajaotuses toodud tingimustega, tagastab E-pood Kliendile tagastatud toote maksumuse koos kauba kättetoimetamise kuluga. Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, millal klient on edastanud E-poele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab E-poeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul. Taganemisavalduse tüüpvormi leiab SIIT
 6. Kui tarbija taganeb tellimusest osaliselt, toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest.
 7. Defektse toote korral on Klient viivitamatult kohustatud kontakteeruma E-poega. E-pood asendab toote või tagastab toote maksumuse ning pakiautomaadi tagastuskulud. Kui toode on kahjustatud, kannab toote ümbervahetamise kulud E-pood. Raha kantakse tagasi tagastatud toote eest ostja arveldusarvele, millelt tasuti antud tellimuse eest, hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote tagastamisest.
 8. Osalise tagastuse korral tagastatakse ainult tagastatava toote maksumus.
 9. Toodet saab Kliendi jaoks tasuta tagastada 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist ItellaSmartPosti või Post24 pakiautomaadist. Toote tagastamiseks tuleb ItellaSmartPosti pakiautomaadis kasutada sama uksekoodi, millega klient toote pakiautomaadist kätte sai, Post24 pakiautomaadis aga tagastuskoodi, mis saadeti Kliendile koos paki saabumise teatega. Juhul kui nimetatud kood ei ole säilinud, palume kontakteeruda vajaliku koodi saamiseks vastavalt ItellaSmartPosti või Post24’ga.
 10. Postkontori kaudu tagastamisel kuulub 30 EUR ja enam väärtuses kaup tagastamisele TÄHITULT.
 11. E-poel on õigus lepingu lõpetamiseks juhul, kui Kliendi poolt tellitud toodet ei ole enam sortimendis ning klient ei soovi selle asendamist. Sellisel juhul teavitatakse koheselt klienti ning tagastatakse ostusumma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 12. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 10 päeva jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile või helistada telefonil: +372 -53793873.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD 

 1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest.
 2. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
 3. E-poe igasugune vastutus on piiratud toote maksumusega.

OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMED

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

KOHALDATAV ÕIGUS

 • Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
 • Kui Kliendil on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata kirjalikus vormis e-posti aadressile SIIT
 • Kõik vaidlused Kliendi ja E-poe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.